ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 17Aug2020

Tyto zásady si pečlivě prostudujte, než začnete používat tentoweb.

Společnost UltragenyxPharmaceutical Inc. se sídlem na adrese 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949, USA (dále „Ultragenyx“ nebo „my“, „nás“ či „naše“) respektuje soukromí návštěvníků svého webu ahodnotu důvěrnosti pro zákazníky, partnery, pacienty izaměstnance.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují postupy společnosti Ultragenyx voblasti shromažďování, využívání asdělování osobních údajů na tomto webu (dále„web“), jakož ipráva, která vám ve vztahu ktakovým informacím náleží. Svýmpokračujícím využíváním webu vyjadřujete, že berete na vědomí, že společnost Ultragenyx zpracovává vaše osobní údaje způsobem popsaným vtěchto Zásadách ochrany osobních údajů. Než začnete používat tento web nebo odešlete jakékoli osobní údaje prostřednictvím tohoto webu společnosti Ultragenyx, celé tyto Zásady si prostudujte.

Shromažďování avyužití údajů

Když dobrovolně odešlete své osobní údaje (včetně mj. svého jména, adresy, telefonního čísla či e-mailové adresy avztahu kvýrobku či programu Ultragenyx), společnost Ultragenyx tyto údaje uloží azpracovává velektronické databázi. Společnost Ultragenyx může tyto údaje používat jako prostředek, pomocí kterého vás může kontaktovat, aby získala další informace, když to je třeba pro splnění vašeho požadavku, zlepšení tohoto webu, řízení vaší účasti vsoutěži nebo propagační akci nebo poskytnutí vám informacínebo sdělení, jež jste si vyžádali, případně dalších informací, onichž se Ultragenyx domnívá, že pro vás mohou být zajímavé. Ultragenyx může tyto údaje využít vrámci společnosti kprovádění marketingových studií aanalýz pro interní účely, vsouladu splatnými právními předpisy.

Náš web také využívá soubory cookie adalší sledovací technologie kautomatickému shromažďování informací otom, jak tento web používáte. Další informace otom, jakmy atřetí osoby využíváme soubory cookie na našem webu, najdete vnašich Zásadách použití souborů cookie [vložit odkaz].

Spojujeme informace, které obdržíme od vás při návštěvě našeho webu, sdalšími shromážděnými údaji, včetně dalších údajů obdržených od vás nebo informací získaných zveřejných nebo komerčních zdrojů.

Vsouladu spříslušnými právními předpisy se zpracování vašich osobních údajů společností Ultragenyx opírá onásledující právní základy:

  • zpracování je nezbytné sohledem na oprávněné zájmy společnosti Ultragenyx, včetně účelů popsaných výše, kpersonalizaci komunikace společnosti Ultragenyx svámi akdalšímu zlepšování azdokonalování služeb společnosti Ultragenyx,
  • zpracování je nezbytné pro účely zajištění shody se zákonnými závazky společnosti Ultragenyx,
  • zpracování probíhá svaším souhlasem nebo na váš pokyn, který však můžete svobodně zrušit, přestože vtakovém případě může být nezbytné zachovat některé údaje pro účely vyhovění našim zákonným závazkům či pro účely ochrany našich práv azájmů.

Pokud nám některé osobní údaje neposkytnete, může se stát, že za určitých okolností nebudeme schopni plnit naše závazky nebo vám poskytovat služby, jež požadujete. Budeme vás informovat odůsledcích neposkytnutí určitých informací.

Sdílení údajů

Usilujeme oto, abychom si udrželi vaši důvěru, achceme, abyste rozuměli tomu, kdyaským můžeme shromážděné informace sdílet. Vaše osobní údaje sdílíme stěmito třetími stranami:

  • Autorizovaní dodavatelé aposkytovatelé služeb vUSA azahraničí, kteří jsou třetí osoby. Vaše údaje můžeme sdílet sdodavateli aposkytovateli služeb, kteří jsou třetí strany apomáhají nám se speciálními službami, jako je například fakturace, zpracování plateb, služby pro zákazníky, rozesílání e-mailů, obchodní analýza, marketing, reklama, monitorování výkonu, hostingové služby či zpracování údajů.
  • Přidružené subjekty. Vaše údaje můžeme sdílet snašimi přidruženými subjekty, jež podléhají těmto Zásadám, apro výše uvedené účely.
  • Převod firmy. Vaše údaje můžeme sdílet vsouvislosti sprovedenou nebo navrhovanou korporátní transakcí, jako je například prodej společnosti Ultragenyx nebo její části, fúze, konsolidace, prodej aktiv nebo vnepravděpodobném případě úpadku.
  • Zákonné účely. Vaše údaje můžeme sdělovat vreakci na předvolání, soudní nařízení, právní řízení, požadavky orgánů činných vtrestním řízení, žaloby či dotazy vlád, případně jak to jinak může být vyžadováno či povoleno příslušnými právními předpisy, avrámci ochrany aobhajoby práv, nároků, zdraví, bezpečnosti azabezpečení společnosti Ultragenyx, našich přidružených subjektů, uživatelů iveřejnosti.
  • Svaším souhlasem nebo na základě vašeho pokynu. Můžeme sdílet údaje pro jakékoli jiné účely, jež vám budou sděleny vokamžiku shromažďováníúdajů, nebo na základě vašeho souhlasu či pokynu. Rozhodnete-li se zveřejnit informace ve formě veřejných komentářů, budou takové informace přístupné veřejnosti.

Společnost Ultragenyx může dále sdílet agregované statistické adalší informace ouživatelích, jež neumožňují jejich osobní identifikaci, se třetími stranami pro oprávněné obchodní účely, včetně komerčních účelů, ale vtakovém případě nebude identifikovat vás ani žádnou jinou konkrétní osobu.

Mezinárodní přenos údajů

Ultragenyx sídlí ve Spojených státech avaše použití webu aslužeb zahrnuje přenos, uchovávání azpracovávání vašich osobních údajů vUSA. Ultragenyx přenáší vaše osobní údaje třetím stranám nebo do zahraničí, pouze když dojde knázoru, že je zajištěna adekvátní úroveň ochrany integrity a zabezpečení zpracovávaných informací, vsouladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí aosobníchúdajů.

Pouze pro obyvatele Evropské unie:Někteří ztěchto příjemců shromažďovaných údajů sídlí mimo Evropskou unii, včetně zemí, které nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany údajů jako EU.Ultragenyx provádí vhodné kroky kzajištění, že jsou takoví příjemci vázáni povinností mlčenlivosti, aimplementujeme opatření kzajištění ochrany abezpečnosti jakýchkoli přenášených osobních údajů, například standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Kopii těchto doložek si můžete vyžádat na adrese uvedené níže včásti Kontaktní údaje.

Údaje dětí

Pokud to nepovoluje zákon, neshromažďujeme bez souhlasu rodičů vědomě žádné osobní údaje od nezletilých ve vaší jurisdikci. Pokud se dozvíme, že nám osobní údaje poskytly nezletilé osoby, vsouladu splatnými právními předpisy je smažeme.

Návštěvníci, kteří jsou podle právních předpisů vaší jurisdikce nezletilí,si musí před registrací na tomto webu, zasláním jakýchkoli osobních údajů, účastí vonline diskuzích či odesláním obsahu na tento web vyžádat svolení rodiče nebo opatrovníka. Pokud není stanoveno jinak, vyžaduje účast vjakékoli online propagační akci nebo soutěži, abyste byli dle právních předpisů ve své jurisdikci zletilí. Společnost Ultragenyx může dle svého vlastního rozhodnutí omezit možnosti jakéhokoli návštěvníka odesílat obsah nebo navštívit jakoukoli část webu.

Vaše práva

Podle platných právních předpisů můžete mít právo nedovolit nám, abychom vám zasílali komerční e-maily. Toto právo můžete uplatnit pomocí pokynů obsažených vtakových e-mailových zprávách.

Podle platných právních předpisů můžete mít právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat omezení takového zpracování, právo žádat opřístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů nebo právo na jejich přenositelnost. Vpřípadech, kdy Ultragenyx používá vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit, což však nic nemění na zákonnosti zpracování, kněmuž došlo před zrušením souhlasu. Žádosti je třeba zasílat písemně na adresu uvedenou níže včásti Kontaktní údaje.

Můžete mít také právo stěžovat si uorgánu dohlížejícího na ochranu osobních údajů. Pokud to umožňují platné právní předpisy, můžete mít také právo požadovat náhradu škody, jež vám vznikla vdůsledku nezákonného zpracování osobních údajů.

Seznam orgánů dohlížejících na ochranu osobních údajů vEU, včetnějejich kontaktních údajů, najdete na webu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů na adrese: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Bezpečnost

Společnost Ultragenyx uplatňuje přiměřená avhodná technická, administrativní afyzická bezpečnostní opatření navržená kochraně údajů shromažďovaných prostřednictvím jejích webů proti ztrátě, narušení, zneužití, neoprávněnému přístupu, šíření, pozměňování či zničení. Ultragenyx téžudržuje vhodné postupy, jež mají pomoci zajistit, aby byly takové údaje spolehlivé pro zamýšlený účel, přesné, úplné aaktuální, asnaží se zajistit, aby stejně postupovali iposkytovatelé služeb pro Ultragenyx. Odesílání údajů přes internet však nikdy není zcela bez rizika. Nemůžeme zaručit, že je naše databáze 100% bezpečná před nezákonnými manipulacemi či aktivitami hackerů.

Uchovávání údajů

Společnost Ultragenyx uchovává vaše osobní údaje po přiměřenou dobu, aby mohla komunikovat svámi, poskytovat vám služby, které jste si vyžádali, udržovat obchodní záznamy pro účely kontroly či aby splnila požadavky zákona na vedení záznamů, kvůli obhajoběnebo vedení právních sporů nebo aby dokázala řešit případné dotazy čistížnosti, které můžete vznést.

Odkazy na weby třetích stran

Pro usnadnění používání webu návštěvníku obsahuje tento web vsoučasnosti odkazy na řadu jiných webů (jež nepatří společnosti Ultragenyx), onichž se domníváme, žemohou nabídnout užitečné informace. Takové odkazy neimplikují, že by společnost Ultragenyx takové jiné weby, zobrazený obsah či osoby nebo subjekty snimi spojené jakkoli doporučovala či schvalovala. Tyto Zásady ochrany osobních údajů na takových webech neplatí. Máte-li zájem informovat se ozásadách ochrany osobních údajů, smlouvách omlčenlivosti či postupech shromažďování/šíření údajů, kontaktujte přímo takové weby.

Upozorňujeme, že odkazované weby, jež nepatří společnosti Ultragenyx, mohou též využívat soubory cookie. Společnost Ultragenyx nemá kontrolu nad používáním souborů cookie na webech, jež jí nepatří. Také bychom vás chtěli upozornit, že když přejdete pomocí odkazu ztohoto webu na jiný web, může takový jiný web poznat, že přicházíte zwebu společnosti Ultragenyx. Pokud nechcete, aby takový jiný web věděl, že jste byli na našem webu, doporučujeme vám odkazy na našem webu nepoužívat. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak takové weby třetích stran používají soubory cookie, kontaktujte přímo příslušné weby.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či vás cokoli týkající se nakládání svašimi osobními údaji na tomto webu znepokojuje, můžete nás kontaktovat svyužitím těchtoúdajů:

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court,
Novato, CA 94949
E-mail: [email protected]

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat také e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na stejné adrese, jako je uvedena výše, suvedením, že má být zásilka doručena krukám pověřence pro ochranu osobních údajů (Attention: Data Protection Officer).

Změny

Společnost Ultragenyx může kdykoli tyto zásady změnit, proto může být vhodné je zkontrolovat při každé návštěvě našeho webu.

Oznámení pro obyvatele Kalifornie –vaše práva podle kalifornských právních předpisů na ochranu soukromí

Tato část doplňuje popis našich postupů shromažďování asdílení údajů uvedených vostatních částech našich Zásad ochrany osobních údajů, scílem poskytnout informace obyvatelům Kalifornie, jejichž osobní údaje Ultragenyx zpracovává, podlekalifornského zákona na ochranu soukromí spotřebitelů (CCPA). Upozorňujeme, žetoto poskytnutí informací se netýká údajů, jež nejsou zpracovávány podle zákonaCCPA.

Během posledních 12 měsíců společnost Ultragenyx shromažďovala, využívala asdílela osobní údaje spadající do kategorií popsaných výše vtěchto Zásadách ochrany osobních údajů. Například mohlo jít oidentifikační osobní údaje (např. e-mailovou adresu, IP adresu či identifikátory mobilních zařízení), zdravotní údaje, demografické údaje či údaje oaktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti. Můžese jednat též oodvozené informace získané zjiných shromažďovaných údajů. Podrobnosti najdete včásti Shromažďování avyužití údajů avdalších relevantních částech těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Jak je popsáno vpříslušných oddílech těchto Zásad ochrany osobních údajů avnašich samostatných Zásadách použití souborů cookie, sdělujeme aposkytujeme různým způsobem osobní údaje třetím stranám, včetně toho, že umožňujeme třetím stranám poskytovat nám analytické adalší služby nebo jim dovolujeme shromažďovat údaje prostřednictvím souborů cookie adalších podobných technologií. Tuto činnost neprovádíme pro účely státního zákona jako prodej osobních údajů, byť máte možnosti volby, jež jsou popsány vtěchto Zásadách ochrany osobních údajů aZásadách použití souborů cookie.

Podle zákona CCPA mají obyvatelé Kalifornie určitá práva týkající se transparentnosti apřístupu kosobním údajům ajejich mazání. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat, jak se uvádí včásti Kontaktní údaje výše, nebo zavoláte na linku 1-888-756-8657.Nebudeme vám účtovat jiné ceny ani poskytovat služby jiné kvality, nebudou-li takové odlišnosti vyplývat zvašich informací nebo jinak nejsou přípustné na základě zákona. Po obdržení požadavku můžeme požadavek ověřit vyžádáním si údajů postačujících kpotvrzení vaší totožnosti, můžeme se vás též zeptat na doplňující informace. Pokud chcete pro účely uplatnění svých práv využít služeb zástupce registrovaného ustátního tajemníka státu Kalifornie, můžeme požadovat doložení, že jste takovému zástupci poskytli plnou moc nebo že má takový zástupce platné písemné zmocnění kpodávání požadavků na uplatňování práv vaším jménem.

Některé webové prohlížeče předávají webům signály „nesledovat“. Sohledem na rozdíly vzačlenění aaktivaci této funkce ve webových prohlížečích není vždy jasné, zda si uživatelé přejí, aby byly tyto signály vyslány, případně zda jsou si jich vůbec vědomi. Vsoučasnosti na tyto signály nijak nereagujeme.